16 เมษายน 2562

ตัวอย่างการศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

การใช้กัญชาทางการแพทย์เทียบกับยาหลอกในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
มีงานวิจัยที่ศึกษาโดย Greenberg และคณะในปี 1994 รายงานว่าการใช้กัญชาส่งผลเสียต่อการควบคุมการทรงตัวในผู้ป่วยมากกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ทำในกลุ่มผู้ป่วยอาสาสมัครเพียง 20 คนเท่านั้น ต่างจากผลการศึกษาอีกงานวิจัยโดย Corey-Bloom และคณะในปี 2012 ที่ทำการศึกษาในผู้ป่วยอาสาสมัคร 37 คน พบว่า การสูบกัญชาช่วยลดอาการปวดและลดอาการเกร็ง (spasticity) ได้ดีกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้มีข้อจำกัดที่ว่า มากกว่าร้อยละ 80 ของอาสาสมัครมีประวัติเคยสูบกัญชาอยู่แล้ว และมีสัดส่วนผู้ถอนตัวจากการศึกษาค่อนข้างสูงการใช้กัญชาทางการแพทย์เทียบกับยาหลอกในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเส้นประสาท
มีการศึกษาที่เป็น RCT เกี่ยวกับการใช้กัญชาด้วยวิธีการสูบโดยตรงหรือสูบผ่านไอน้ำ แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่เป็น RCT ที่เกี่ยวกับการใช้กัญชาด้วยการกินเพื่อรักษาอาการปวดเส้นประสาท เนื่องจากอาการปวดจากเส้นประสาทเกิดได้จากหลายสาเหตุ ในที่นี้จึงได้ยกตัวอย่างเฉพาะการศึกษาในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเส้นประสาทอันเนื่องมาจากโรคที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคเบาหวาน และเอดส์


การใช้กัญชาทางการแพทย์เทียบกับยาหลอกในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเส้นประสาทจากโรคเบาหวาน
Wallace และคณะได้ทำการศึกษาในปี 2015 ถึงการลดอาการปวดจากปลายประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน 16 คนด้วยการให้สูบกัญชาเทียบกับยาหลอก พบว่ากัญชาช่วยลดอาการปวดได้อย่างมีนัยสำคัญ และผลการรักษาสัมพันธ์กับความเข้มข้นของ THC แต่การได้รับ THC ที่ความเข้มข้นสูงก็ส่งผลข้างเคียงในเรื่องการทำงานของสมองด้านความคิดของผู้ป่วยมากกว่าผู้ที่ได้รับ THC ในขนาดต่ำกว่า


การใช้กัญชาทางการแพทย์เทียบกับยาหลอกในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเส้นประสาทจากเอดส์
Abrams และคณะได้ทำการศึกษาในปี 2007 ในผู้ป่วยเอดส์จำนวน 50 คน เปรียบเทียบการสูบกัญชาที่มีความเข้มข้น THC ร้อยละ 3.5 เทียบกับยาหลอก พบว่าการสูบกัญชาช่วยลดอาการปวดได้อย่างมีนัย สำคัญ แต่ผู้ที่สูบกัญชาก็ได้รับผลข้างเคียง เช่น เกิดอาการ วิตกกังวล สับสน (disorientation) และหวาดระแวง (paranoid) มากกว่าผู้ที่ได้รับยาหลอก


การใช้กัญชาทางการแพทย์เทียบกับยาหลอกในผู้ป่วยที่มีอาการอัลไซเมอร์
ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่เป็น RCT ที่ศึกษาผลของกัญชาโดยเฉพาะการใช้ในลักษณะพืชกัญชาโดยตรง เพื่อที่จะหยุดยั้งการดำเนินโรคอัลไซเมอร์  แนวคิดเรื่องการใช้กัญชาในการหยุดยั้งหรือรักษาโรคอัลไซเมอร์มาจากงานวิจัยในสัตว์ทดลอง ว่าสารสกัดจากกัญชาอาจช่วยลด amyloid plaques ซึ่งเป็นพยาธิสภาพที่พบบ่อยในผู้ป่วยอัลไซเมอร์

มีงานทดลองขนาดเล็กที่เป็น RCT เกี่ยวกับการใช้กัญชา แต่เป็นการกินสารสกัด THC 1.5 mg เทียบกับยาหลอกในผู้ป่วยอัลไซเมอร์จำนวน 50 คน เพื่อเปรียบเทียบผลระยะสั้นในการลดอาการกระสับกระส่าย (agitation) และลด aberrant motor disturbance พบว่า THC ไม่สามารถลดอาการดังกล่าวได้อย่างมีนัยสำคัญ


การใช้กัญชาทางการแพทย์เทียบกับยาหลอกในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทอื่นๆ เช่น โรคพาร์กิน สัน โรคลมชัก Huntington’s disease และ cervical dystonia ยังไม่มีหลักฐานของการใช้กัญชาที่เป็นงานวิจัยระดับ RCT แต่มีหลักฐานที่เป็นงานวิจัยเชิงสังเกต (observational studies) บ้าง เช่น Lotan และคณะทำการศึกษาในปี 2014 รายงานว่า การสูบกัญชาช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับ และอาการปวดในคนไข้พาร์กินสันได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังสูบใน Tourette’s syndrome และการศึกษาของ Curtis และคณะในปี 2009  ได้รวบรวมการศึกษาสองชิ้นที่เป็น RCT เปรียบเทียบการกินสารสกัด THC กับยาหลอก พบว่า THC ช่วยลดอาการกล้ามเนื้อกระตุก (tics) ในผู้ป่วยได้บ้าง แต่การลดอาการ tics พบได้เฉพาะเมื่อวัดด้วยเครื่องมือบางตัวเท่านั้นและผลการลดอาการ tics นั้น ความรุนแรงและความถี่ไม่ได้ลดลงอย่างชัดเจน 

NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

Delivered by FeedBurner